Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego
  o nazwie https://zgloszenia.miastopuck.pl
 2. Regulamin normuje obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy, jako podmiotu zarządzającego Gmina Miasta Puck oraz prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników tego serwisu.
 3. Warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu Gminy Miasta Puck jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

II. Definicje

 1. Aplikacja – oprogramowanie o nazwie „LuPe”, przeznaczone do instalacji
  na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem https://zgloszenia.miastopuck.pl,
  w którym Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
 4. System – platforma komunikacyjna LuPe umożliwiająca korzystanie z niej
  za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji.
 5. Usługodawca – Gmina Miasta Puck
 6. Urządzenie – telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (np. telefon komórkowy, tablet).
 7. Usługa –usługa świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.
 8. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która korzysta z Aplikacji lub Serwisu.
 9. Zgłoszenie - informacja dotyczące problemu w przestrzeni publicznej wprowadzone
  do Systemu przez Użytkownika.

 

III. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien zapewnić następujące wymagania techniczne:
  • a.a) przeglądarka internetowa dedykowana dla systemu operacyjnego, akceptująca pliki typu cookies,
  • a.b) aktywne połączenie internetowe.
 2. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien zapewnić następujące wymagania techniczne:
  • a.a) system operacyjny: Android w wersji min. 5.0
  • a.b) aktywne połączenie internetowe.

 

 IV. Korzystanie z Systemu

 1. Z Systemu mogą korzystać Użytkownicy niezarejestrowani.
 2. System służy do komunikacji między mieszkańcami wybranego miasta a władzami samorządowymi tego miasta w niżej przedstawionym zakresie:
 3. możliwość dokonywania zgłoszeń przez mieszkańców miasta wymagających interwencji odpowiednich służb,
 4. możliwość informowania o inwestycjach przez przedstawicieli miasta,
 5. Korzystanie z Systemu jak i jego poszczególnych elementów jest dobrowolne
  i bezpłatne.
 6. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji Urządzenie musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.
 7. Koszty połączenia urządzenia przenośnego z siecią Internet obciążają Użytkownika, stosownie do treści umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym.
 8. Treść Zgłoszeń jest publikowana w Systemie.
 9. Treść Zgłoszeń jest przekazywana odpowiednim służbom w celu ich obsługi.
 10. Niepełna (m.in. niepełny, niezrozumiały opis lub jego brak) lub nieprecyzyjna (m.in. nieprecyzyjne bądź niezgodne ze stanem faktycznym określenie lokalizacji) treść Zgłoszenia może uniemożliwić poprawną obsługę Zgłoszenia lub znacząco wydłużyć czas jego obsługi.
 11. W celu uniknięcia publikacji na mapie nieodpowiednich treści (np. „spamu”) wszystkie zgłoszenia przed pojawianiem na ogólnodostępnej mapie muszą zostać zatwierdzone przez źródło.

V. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja i Serwis wykorzystują połączenie internetowe do wielu funkcji a za dostęp do sieci Internet lub transmisji danych może być pobierana opłata zgodnie z cennikiem dostawcy.
 2. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania z Serwisu. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
   w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny
   z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualne, w tym prawa autorskie Usługodawcylub podmiotów trzecich;
  4. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu
   w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam);
 3. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 4. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 5. Zakazane jest wprowadzanie przez Użytkowników jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  • a.a) naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i dobre obyczaje,
  • a.b) wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,
  • a.c) zawierających treści pornograficzne,
  • a.d) pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm,
  • a.e) propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne,
  • a.f) uznawanych za spam.
 6. Zakazane jest wprowadzanie przez Użytkowników danych niezgodnych
  z rzeczywistością, w szczególności:
  • a.a) nieprawdziwych danych profilowych,
  • a.b) nieprawdziwych Zgłoszeń,
  • a.c) nieprawdziwych informacji w treści Zgłoszeń.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie obowiązującego prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

 VI. Materiały pochodzące od Użytkownika

 1. Użytkownik przesyłając  za  pomocą  Aplikacji  lub  w  jakikolwiek  inny  sposób materiały, w szczególności wiadomość lub zdjęcie, wyraża zgodę na nieodpłatną,  nieograniczoną  czasowo  i  terytorialnie  publikację  wiadomości lub zdjęcia lub innego  materiału  Użytkownika przez  Usługodawcę oraz   na   korzystanie   z wiadomości, zdjęcia lub innego materiału Użytkownika na następujących polach eksploatacji:
  • a.a) utrwalanie jakąkolwiek  techniką  (w  jakimkolwiek  systemie,  formacie  i  na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
  • a.b) zwielokrotnianie jakąkolwiek  techniką  (w  jakimkolwiek  systemie,  formacie  i  na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
  • a.c) wprowadzanie do obrotu,
  • a.d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
  • a.e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp
   do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w  Internecie  np.  w  ramach  dowolnych  stron  internetowych  oraz jakichkolwiek  serwisów  odpłatnych  lub  nieodpłatnych,  a  także  w  ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów
   i urządzeń,
  • a.f) publiczne wykonanie  lub odtwarzanie  (m.in.  za  pomocą  dowolnych  urządzeń analogowych   i/lub   cyfrowych   posiadających  
   w   szczególności   funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video),
  • a.g) wystawianie, wyświetlanie, użyczanie lub najem,
  • a.h) obróbki cyfrowej w  celu  dostosowania  wiadomości,  zdjęcia,  filmu  lub  innego materiału do wymogów portali internetowych,
  • a.i) wykorzystania wiadomości, zdjęć, filmów i innych materiałów zamieszczonych przez Użytkownika za  pomocą  Aplikacji w  różnych  formatach,  w  tym  w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów
   i tworzenia opracowań (abstraktów),
  • a.j) umieszczania wiadomości,  zdjęć,  filmów  lub  innych  materiałów  zamieszczonych przez Użytkownika w bazach danych,
  • a.k) wykorzystania wiadomości,  zdjęć  filmów  lub  innych  materiałów  zamieszczonych przez  Użytkownika za  pośrednictwem  Aplikacji,  w  celu  promocji Usługodawcy, portali internetowych Usługodawcy
 2. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do  decydowania  o  sposobie  oznaczenia

nadesłanych przez Użytkownika wiadomości, zdjęć, filmów lub innych materiałów

zamieszczonych przez Użytkownika, podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.

 1. Przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub zamieszczając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał Użytkownik oświadcza, że:
 2. a) ma pełne  prawo  do  dysponowania  wiadomością,  zdjęciem,  filmem  lub  innym materiałem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia filmu lub innego materiału (w przypadku kiedy Materiał stanowi utwór w rozumieniu  ustawy z  dnia 
  04  lutego  1994  roku o  prawie  autorskim  i  prawach pokrewnych), które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu  prawa  do  korzystania  z  wiadomości,  zdjęcia,  filmu  lub  innego  materiału (licencja)  obejmujące  w  szczególności  prawo  do  prezentowania  wiadomości, zdjęcia, filmu lub innego materiału w Internecie
 3. b) informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu, filmie lub innym materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.
 4. Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, filmach lub innych materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisach, których

zgoda  jest  konieczna  do  ich  publikacji,  wyraziły  zgodę  na  publikację  swojego

wizerunku w szczególności w sieci Internet.

 1. Użytkownik przedstawi odpowiednie  dokumenty,  potwierdzające  stan  prawny, 
  o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, na każde żądanie Usługodawcy.
 2. Użytkownik przesyłając wiadomość,  zdjęcie lub  inny  materiał,  ponosi  pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 3. Użytkownik wyraża  zgodę  na  udzielanie  przez Usługodawcę sublicencji  oraz przenoszenie  praw  i  zezwalanie  osobom  trzecim  na  korzystanie  z  przesłanych wiadomości,  zdjęć  lub  innych Materiałów,  w  zakresie  określonym  w  niniejszym Regulaminie.

VII. Własność intelektualna

 1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru
  i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej
  i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę


VIII. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem największej liczby konfiguracji dostępnego na rynku sprzętu i oprogramowania. Usługodawca nie udziela jednak żadnych gwarancji, w szczególności co do jakości aplikacji, jej przydatności do jakiegokolwiek celu, a także co do braku jawnych lub ukrytych wad fizycznych lub prawnych.
 2. Treści zamieszczone w Serwisie są wyłącznie opinią i poglądem ich autora. Treści
  te nie stanowią porady dla konkretnej osoby.
 3. Usługodawca jest podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w postaci Serwisu - platformy służącej rozwijaniu idei społeczeństwa obywatelskiego.
 4. W wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania Serwis wspiera aktywności obywatelskie dotyczące przestrzeni publicznej umożliwiając Użytkownikom zgłaszanie problemów do właściwych Instytucji partnerskich oraz umożliwiając komunikację związaną z ich rozwiązywaniem.
 5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności
  o przerwach konserwacyjnych.
 6. Usługodawca, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
  • 1.a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
  • 1.b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
  • 1.c) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług;
  • 1.d) jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem treści zamieszczonych w Serwisie w życie;
  • 1.e) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w aplikacji przez jego użytkowników lub związanej z nimi działalności, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.


IX. Zmiana regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
  w dowolnym momencie według własnego uznania. Poprzez instalację aktualizacji Aplikacji lub zaznaczenie zgody na zmianę Regulaminu w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionego Regulaminu.
 2. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Aplikacji, usunąć ją ze swojego Urządzenia i zaprzestać korzystania z Serwisu.

 


X. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres sekretariat@miastopuck.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres
  e-mailowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż
  14 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji należy niezwłocznie powiadomić Użytkownika ją składającego.
 4. Reklamację wniesioną po terminie określonym w pkt 6.1 oraz będąca następstwem niezastosowania się do niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania,
  czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika.


XI. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 2. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 3. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu
  w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem (tutaj wpiszemy datę jak system zostanie uruchomiony)
 5. Wszelkie pytania, uwagi i sugestie niebędące reklamacją powinny być wysyłane na
  e-mail: informatyk@miastopuck.pl